Fikir ve Sanat Eserleri 5 1

buy naltrexone without prescription

buy naltrexone online cheap umuttuzkaya.com

amlodipine

amlodipin

sertraline and alcohol abuse

sertraline and alcohol anger click here

Fikir ve Sanat Eserleri

Eser Kavramı

5846 sayılı FSEK’nun sağladığı korumadan, sadece bu kanuna göre eser sayılan şeyler yararlanabilir. Eser sayılmayan çalışmalar, fikir ürünü olsalar bile, korumadan yararlanamaz.

Koruma, toplumun kültürünü zenginleştiren ve ona katkıda bulunan fikri ürünler içindir. Bir fikir ürününün eser niteliği taşıyabilmesi için objektif ve subjektif iki unsurun varlığı aranır.

Objektif unsura göre, fikri ürünün iktisaden değerlendirilmeye elverişli olması, yani kamuya sunularak ve uygulanarak faydalı olma imkanının bulunması gerekir.

Sübjektif unsura göre ise ancak sahibinin (yaratıcısının) özelliğini taşıyan fikri ürünler eser niteliğini kazanabilir.

FSEK’nun 4630 Sayılı Yasaya göre eser niteliğinin tespitinde biri esasa, diğeri şekle ilişkin iki şart yer alır.

-Sahibinin özelliğini taşımak

-Kanunda sayılan eser kategorilerinden birine dahil olmak

Eser Türleri

Fikir ve sanat eserleri çeşitli ölçülere göre türlere ayrılır ve sınıflandırılır.

İlim ve Edebiyat Eserleri FSEK md.2’de:

-Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim ve altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,

-Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri,

-Bedii vasfı bulunmayan her nevi ilmi ve teknik mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografyaya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne ve tasarım projeleri.

1.) Dil ve yazı ile ifade olunan eserler

2.) Her biçim ve altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları

3.) Sözsüz Sahne Eserleri

Estetik Niteliği Bulunmayan Bilimsel ve Teknik Nitelikteki Resim, Fotoğraflar, Planlar, Maketler vb. 

Musiki Eserleri

Musiki eserleri sözlü veya sözsüz olabilirler. Sözsüz musiki eserlerinde sadece besteler, sözlü musiki eserlerinde hem beste hem de güfteler musiki eseri olarak korunurlar.

Mevcut olan seslerin tespitine yönelik bir çalışma musiki eseri olarak korunamaz.

Bir başkasına ait bestenin seslendirme yoluyla veya çalınarak icra edilmesi halinde bu seslendirme ne kadar ustaca olursa olsun musiki eser olarak korunmaz.

Belirli bir melodinin temel alınması ile o melodinin eklemelerle çeşitlendirilmesiyle meydana gelen musiki aranjman ve tertipleri, FSEK. m. 6/4 uyarınca işlenme eser sayılır.

Güzel Sanat Eserleri

FSEK md.4’de estetik değere sahip olmak kaydıyla güzel sanat eseri kapsamına girecek ürünler yer alır. Güzel sanat eserlerinde bulunması gereken ortak nokta, estetik niteliktir.

1.) Yağlı ve Suluboya Tablolar ile Başka Araçlarla Çizilen Eserler, Kaligrafi, Serigrafi Eserleri

2.) Heykeller, Kabartmalar, Oymalar

3.) Mimari Eserler

4.) El İşleri ve Küçük Sanat Eserleri, Minyatürler ve Süsleme Sanat Ürünleri ile Tekstil, Moda Tasarımları

5.) Fotografik Eserler ve Slaytlar

6.) Grafik Eserler

7.) Karikatür Eserler

8.) Tipleme Eser

Sinema Eserleri

Eserler film ve camdan başka bir eser üzerinde tespit edilmiş olsa da projeksiyonla gösterildiği takdirde sinema eserleri grubuna girer. Sırf beste, nutuk, konferans vesaireyi nakle yarayan filmler sinema eseri sayılmaz.

İşlenmeler ve Derlemeler

Bir eserin işlenmesinden amaç, bağımsız bir eser yaratmak değil, mevcut bir eseri başka bir esere dönüştürerek ifade etmektir.

1.) Tercümeler

2.) Roman, Hikaye, Şiir, Tiyatro Eseri vb.’nin Bu Türlerden Başkasına Çevrilmesi

3.) Musiki, Güzel Sanatlar, İlim ve Edebiyat Eserlerinin Film Yapılması veya Filme Alınıp, Sinema, Radyo, Televizyon Yoluyla Yayımlanmaya Elverişli Hale Getirilmesi

4.) Musiki Aranjman ve Tertipleri

5.) Güzel Sanat Eserlerinin Bir Şekilden Bir Başka Şekle Sokulması

6.) Külliyat

7.) Belli Bir Maksada Göre ve Hususi Bir Plan Dahilinde Seçme ve Toplama Eserler Tertibi

8.) Yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi

9.) Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması

10.) Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya her hangi bir değişim yapılması

11.) Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları.

Yazar : Nurullah AYDIN

Facebookda Paylaş

Diğer Tema Dışı Konuları